Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Αποστρατεία η Παραίτηση  Αίτησις αποστρατείας ή παραιτήσεως  

 Σύμφωνα με το ν.1400)73 «Περί Καταστάσεων Αξιωματικών Ε.Δ.» (ο οποίος ισχύει και σήμερα)  στις παραγράφους 4, 5, 9, 10 και 11 του άρθρου 34   αναφέρονται  τα εξής: «Αίτησις αποστρατείας ή
παραιτήσεως:
1. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, εάν συνεπλήρωσαν τον προς απόληψιν συντάξεως νενομισμένον χρόνον και εξεπλήρωσαν τας βάσει των κειμένων διατάξεων ανειλημμένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν αποστρατείας.
2. Εάν εξεπλήρωσαν μόνον τας ανειλλημένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν παραιτήσεως.
3. Εν καιρώ ειρήνης η αποδοχή της μεν αιτήσεως αποστρατείας είναι υποχρεωτική διά τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης δυναμένη ν' αναβληθή επί τρίμηνον από της υποβολής της λόγω υπηρεσιακών αναγκών, της δε παραιτήσεως δυνητική. 10. Αίτησις αποστρατείας άπαξ υποβληθείσα δεν δύναται ν' ανακληθή. Η υποβολή θεωρείται συντελεσθείσα από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής αιτήσεως.
4. Υποβληθείσα αίτησις παραιτήσεως δύναται ν' ανακληθή δι' αναφοράς του υποβαλόντος αξιωματικού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής της.» Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι όσοι στρατιωτικοί έκαναν αίτηση αποστρατείας (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.1400/73) πρέπει να τύχουν ανάλογης αντιμετώπισης με τους στρατιωτικούς που αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δηλαδή να εξαιρεθούν και αυτοί από την καταβολή της συγκεκριμένης εισφοράς.
Επίσης το Γ.Λ.Κ. πρέπει στις συνταξιοδοτικές πράξεις να αναγράφει ως αιτία εξόδου: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ» και όχι το εσφαλμένο «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου