Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


_____________________________________________Αρ. Πρωτ. : 006/2012
_____________________________________________Αθήνα 11 Ιανουαρίου 2012
ΠΡΟΣ: Μέλη ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
ΘΕΜΑ: Ανάθεση Καθηκόντων Εκπροσώπων ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. στην Επαρχία

1. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της 11 Ιανουαρίου 2012 ορίζονται ως εκπρόσωποι
της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. στην περιφέρεια όπως στον συνημμένο πίνακα Ι.

2. Οι υποχρεώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
είναι οι ακόλουθες:
i. Η διατήρηση συνεχούς επαφή με τα μέλη
του Δ.Σ. (καθ’ αρμοδιότητα) για αμοιβαία ενημέρωση και ανάληψη ενεργειών.
ii. Η συμβολή στη διάδοση του σκοπού και
των στόχων της Ένωσης σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση και εγγραφή νέων
μελών.
iii. Η συμβολή στη δημιουργία κλίματος ενότητας και εγρήγορσης των συναδέλφων
που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές.
iv. Η πρόταση προς το ΔΣ, δημιουργίας τοπικών ομάδων μελών-εμπειρογνωμόνων
(νομικών – οικονομικών κ.λ.π.), με σκοπό την υποβοήθηση του έργου τους.
v. Η διοργάνωση συγκεντρώσεων αποστράτων συναδέλφων τοπικά, για ενημέρωση επί
της πορείας διαφόρων θεμάτων, αλλά και διάδοση των στόχων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
vi. Η συγκέντρωση θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος και η προώθησή τους στο
ΔΣ για ανάληψη ενεργειών.
vii. Η συνεργασία με τα τοπικά Μ.Μ.Ε., στα πλαίσια των κατευθύνσεων του ΔΣ, με
σκοπό την προβολή του έργου και των θέσεων της Ενώσεως αλλά και την ενημέρωση
των μελών και φίλων για γενικότερες δραστηριότητες.
viii. Η επίλυση μεμονωμένων θεμάτων των μελών για τα οποία ήδη υπάρχουν
συγκεκριμένες κατευθύνσεις από το ΔΣ.
ix. Η υποβοήθηση των μελών για ενέργειες σε διάφορα θέματα (π.χ. ψηφοφορία,
συμπλήρωση αιτήσεων, αποστολή αιτήσεων, διανομή καρτών μελών κ.λ.π.)

3. Με τον σκοπό η τοπική εκπροσώπηση της Ένωσης να αποτελείται από Μέλη
προερχόμενα και από τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. ώστε να υπάρχει καλύτερη και
μεγαλύτερη ευκολία επικοινωνίας μεταξύ των μελών, στους ήδη ορισθέντες
εκπροσώπους ανατίθεται η εξεύρεση και πρόταση συναδέλφων ώστε να συμπληρωθούν
οι θέσεις και να καλυφθεί σταδιακά ολόκληρη η Ελληνική επικράτεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Μιχαήλ Ρέππας
Αξιωματικός Σ.Ξ. ε.α.
Πρόεδρος ΔΣ