Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Υπηρεσίες παρεχόμενες από τις ΕΑΑ (ΝΠΔΔ)

Αξιότιμοι Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες,

          Αναφορικά μετο τελευταίως προκύψαν θέμα των παρεχόμενων από τις Ε.Α.Α (Ν.Π.Δ..Δ) υπηρεσιών/ευκολιών, θα ήθελα να διατυπώσω την άποψήμου περί δυνατότητας ή ακόμη και αναγκαιότητας κατάργησης αυτών  υπό τον νομικό μανδύα που φέρουν, καθόσον δενδιαφαίνεται να εξυπηρετούν σε τίποτα περισσότερο τα μέλη τους, από όσα θαμπορούσαν να προσφέρουν οι αντίστοιχες Ενώσεις Αποστράτων αν λειτουργούσαν ωςΝ.Π.Ι.Δ.
Και αυτό, γιατί κάνοντας μια συνοπτική ιστορική αναδρομή,διαπιστώνει κανείς, ότι ναι μεν ορθώς δημιουργήθησαν και εξυπηρετούσαν τουςσκοπούς τους, όμως οι ίδιοι  ακριβώςσκοποί/στόχοι, δύνανται σήμερα ναεξυπηρετηθούν από Ενώσεις που λειτουργούν ή δύνανται να λειτουργήσουν ωςΝ.Π.Ι.Δ, με εκούσια και όχι αναγκαστικήσυμμετοχή των μελών τους (η οποία συμμετοχή κατά κανόνα θα είναι και ισχυρή, αμοιβαία και πλήρως ανταποδοτική, δεδομένου ότι θα είναι καιεκούσια).
Και εξηγούμαι:


Υπηρεσίες παρεχόμενες από τις ΕΑΑ (ΝΠΔΔ)

Με τον Αναγκαστικό νόμο 1284/1938, ιδρύθηκε η  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, ΝΠΔΔ πουετέθη  υπό τον έλεγχο του Υπουργού τωνΣτρατιωτικών. Σκοποί της Ενώσεως ήταν μεταξύ άλλων και οι εξής:
Ø     Η σύσφιξις των υφισταμένων δεσμών εγκαρδίουσυναδελφότητος, μεταξύ των εν αποστρατεία συνταξιούχων Αξιωματικών &Ανθυπασπιστών.
Ø     Η επιμέλεια των συμφερόντων των μελών αυτής.
Ø     Η παρακολούθησης των υποθέσεων των εν ταιςεπαρχίαις μελών του.

Με το ΝΔ 1171/1972, απεφασίσθει  η μετατροπή της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικώνκαι των ενδιαμέσως δημιουργηθεισών Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών τουΒασιλικού Ναυτικού και η Ένωσις Αποστράτων Αξιωματικών Βασιλικής Αεροπορίας σεΈνωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού & Αεροπορίας. Σκοποί τωνΕνώσεων, πέραν των προβλεπομένων στον ΑΝ 1284/1938 ήσαν και οι:
Ø     Διατήρησις των σχέσεων μετά των εν ενεργείασυναδέλφων των
Ø     Διατήρησις αμείωτου του Εθνικού φρονήματος τωνμελών των, ως και των οικογενειών τούτων και η συνέχισις των προς την Πατρίδαπροσφορών των με γνώμονα το εθνικόν συμφέρον.

Τακτικά μέλη των Ενώσεων καθίστανται υποχρεωτικά, οι εναποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές των Κλάδων των ΕΔ, της Χωροφυλακήςκαι του Λιμενικού Σώματος, οι λαμβάνοντες μέρισμα από κάποιο των ΜετοχικώνΤαμείων ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ.

Οι πόροι των Ενώσεων προέρχονται από τις μηνιαίες συνδρομέςτων μελών τους, οι οποίες παρακρατούνται υποχρεωτικάκαι αυτομάτως από το σύνολο των αποστράτων μέσω του οικείου ΜΤ, (μέσωτης μισθοδοσίας) και αποδίδονται στις αντίστοιχες Ενώσεις.

Μέχρι και πριν από ένα περίπου χρόνο, οπότε και καταργήθηκε,εισφορές κατέβαλαν υποχρεωτικά και οι εν ενεργεία Αξιωματικοί καιΑνθυπασπιστές.

Το ΥΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, για διαφόρους λόγους ουσίας(π.χ. ενίσχυση της οντότητας των ΕΑΑ) αλλά και αποσυμφόρησης των υπηρεσιών τωνΕπιτελείων, με δεδομένη την υποχρεωτικότητα συμμετοχής του συνόλου τωναποστράτων στις ΕΑΑ, ανέθεσε την διαχείριση διαφόρων υπηρεσιών, όπως ταυτότητααποστράτων, παραθερισμό στα θέρετρα, είσοδο σους προμηθευτικούς οργανισμούς,Στρτ. Νοσοκομεία κ.α. στις ΕΑΑ (ΝΠΔΔ).

Οποιαδήποτε παροχή αυτού του είδους λαμβάνεται από τις ΕΑΑ(ΝΠΔΔ) δεν εκχωρείται λόγω της ιδιότητας του μέλους κάποιας εκ των τριώνενώσεων αλλά εκ της ιδιότητας του Αποστράτου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού τωνΕΔ. Θα πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στηνκατάσταση λειτουργίας των ΕΑΑ (ΝΠΔΔ) ΔΕΝπρόκειται να επηρεάσει στο χιλιοστό τα δικαιώματα που έχουμε ως Απόστραταστελέχη των ΕΔ.

Αυτά προς άρση κάθε παρεξήγησης.

                                                                                         Με εκτίμηση,

                                                                           Πλοίαρχος (Ο) ε.α Δ. Λαδάς Π.Ν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου